A termelő, a földhasználó és a növényvédőszer-engedély jogosultjának kötelezettségei az élelmiszer-biztonság érdekében

A termelő, illetve a földhasználó köteles
•    a zárlati és a vizsgálatköteles nem zárlati károsítókat elpusztítani, azok behurcolását, meghonosodását, terjedését megakadályozni;
•    a zárlati károsítók okozta fertőzést vagy annak gyanúját haladéktalanul az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek bejelenteni.

Termelő az, aki növényt termeszt, növényt, növényi terméket hasznosít (beleértve a legeltetést is), feldolgoz, forgalomba hoz, tárol, szállít vagy felhasznál.

Földhasználó az, aki földdel rendelkezik, illetve azt használja, vagy a föld hasznosítására kötelezett, vagy olyan dologgal (eszközzel, berendezéssel, tárggyal) rendelkezik, illetve azt használja, amelyben növény fenntartható.

Zárlati károsító az olyan, potenciális gazdasági jelentőségű károsító, amely a veszélyeztetett területen még nem fordul elő, vagy előfordul, de nem terjedt el, és hatósági határozat alapján védekezést folytatnak ellene;

Vizsgálatköteles nem zárlati károsító az a nem zárlati károsító, amelynek jelenléte a telepítésre szánt növényekben gazdaságilag elfogadhatatlan mértékben kedvezőtlenül befolyásolja e növények tervezett felhasználását, és amely ennek megfelelően vizsgálatköteles az importáló ország területén.

A termelő, illetve a földhasználó köteles továbbá az egyéb károsítók ellen védekezni, ha azok más, különösen a szomszédos termelők növénytermelési, növényvédelmi biztonságát vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik, valamint figyelembe venni az integrált gazdálkodás alapelveit, továbbá a környezet és a természet védelmét.

Integrált gazdálkodás az olyan komplex növénytermesztési technológia, amely a növénytermesztéshez közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó minden munkafolyamatot úgy foglal rendszerbe, hogy az egyes munkafolyamatok növényvédelmi hatásait veszi alapul, és ezzel a lehető legmagasabb fokon valósítja meg az integrált növényvédelem követelményeit a környezetvédelmi szempontok maximális figyelembevételével.

A termelő, illetve a földhasználó köteles továbbá
•    az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerinti nyilvántartásba vételi, valamint a tevékenységével összefüggő nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeinek eleget tenni;
•    az állami és közérdekű védekezéssel megbízott személyek munkavégzését tűrni és elősegíteni.

E körben szem előtt kell tartani, hogy az élelmiszerlánc-felügyeleti szerveknél dolgozó, közhatalmi feladatot ellátó személyek hivatalos személynek minősülnek, így aki az ilyen személyt jogszerű eljárásában erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályozza, jogszerű eljárásában erőszakkal vagy fenyegetéssel intézkedésre kényszeríti, vagy eljárása alatt, illetve emiatt bántalmazza, az a hivatalos személy elleni erőszak bűntettét követi el, amelyet a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény alapesetben is egy évtől öt évig szabadságvesztéssel rendel büntetni!

A termelő, illetve a földhasználó tevékenysége során köteles továbbá
•    az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény végrehajtására kiadott jogszabályban számára előírt, a méhek védelmére vonatkozó előírásokat betartani és ezekkel kapcsolatos bejelentési és tájékoztatási kötelezettségének eleget tenni;
•    a földet a talaj szennyezését okozó anyagoktól megóvni, a földhasználat során környezetkímélő tápanyag-gazdálkodást folytatni.

Sajnos a termelők, illetve a fölhasználók közül sokan nem érzik annak a felelősségnek a súlyát, amely a méhek védelmével kapcsolatban rájuk hárul. Az eredményes méhészkedés három legnagyobb ellensége a rendkívüli méhsűrűség – hazánkban irreálisan nagy a méhcsaládok a száma –, a kínai műméz és a növényvédőszerek felelőtlen használata. Ez utóbbi körben óriási a termelők, illetve a földhasználók felelőssége. A méhészek megfelelő értesítésével, illetve a növényvédő szerek kijuttatásával kapcsolatban előírt szabályok korrekt betartásával a méhmérgezések száma rendkívüli mértékben lecsökkenthető lenne!

A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Nem árt szem előtt tartani, hogy a bírság mértéke a parlagfűvel fertőzött terület nagyságától és parlagfűvel való fertőzöttség mértékétől függően 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet.

A növényvédő szer felhasználására és forgalomba hozatalára vonatkozó engedély jogosultja (a továbbiakban: engedélyes) évenként március 1-jéig az előző naptári évre vonatkozóan magyarországi növényvédőszer-forgalmáról jelentést köteles készíteni az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv részére. A jelentésnek tartalmaznia kell a növényvédő szer tételes megnevezését és mennyiségét, a felhasznált csomagolóeszköz mennyiségét és fajtáját.
Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint a fentiek szerinti jelentéstételi kötelezettséget írhat elő egyes termésnövelő anyagokra vonatkozóan is.

Az engedélyezett engedélyköteles termékkel kezelt növényt, növényi terméket élelmezési és takarmányozási célra csak az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban előírt élelmezés-egészségügyi várakozási idő lejártát követően szabad betakarítani, forgalomba hozni és felhasználni, kivéve, ha az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az általa végzett vizsgálat alapján igazolta, hogy a növény, illetve növényi termék megfelel a forgalomba hozatal követelményeinek. Harmadik országba a vizsgálatköteles szemes termények az élelmezés-egészségügyi várakozási idő letelte előtt kivitel céljából feladhatók, amennyiben a célország előírásai azt lehetővé teszik.

A termelő az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv megkeresésére elektronikus úton adatot szolgáltat a növényvédő szerek felhasználásáról az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerint.