Új szabályozás az idegenhonos fajokkal kapcsolatban

2017. január 01-től új szabályozással bővül az élelmiszerlánc-törvény, mely szerint
Ha az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv eljárása idegenhonos inváziós fajt érint, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a természet védelméről szóló törvény idegenhonos inváziós fajokkal kapcsolatos rendelkezéseit is alkalmazza.

Az EU-rendelet részletesen szabályozza az idegenhonos inváziós fajokkal szembeni fellépést, de fontosabbnak érzem a rendelet általános részének két pontját idézni:

„Az e rendeletnek való megfelelés biztosítása érdekében fontos, hogy a tagállamok jogsértés esetén hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat szabjanak ki, figyelembe véve a jogsértés természetét és súlyosságát, valamint a költségek megtérítésének elvét és a szennyező fizet elvét.”
„A tagállamok az e rendelet értelmében hozott intézkedések révén kötelezettségeket írhatnak elő az idegenhonos fajok tartóira, illetve felhasználóira, valamint az érintett földterület tulajdonosaira és bérlőire vonatkozóan.”

A természetvédelmi törvény szerint aki jogszabályban meghatározott, idegenhonos inváziós fajjal kapcsolatos előírásokat megszegi, – saját költségére – kötelezhető az idegenhonos inváziós faj betelepítésének vagy behurcolásának megakadályozására, visszaszorítására, elszigetelésére, kiirtására, fogságban tartott állományának teljes és végleges felszámolására, árukészletének megsemmisítésére, illetve a sérült ökológiai rendszerek helyreállítására.
Ha a jogszabályi előírásokat megszegő személy nem állapítható meg, a hatóság a terület tulajdonosát, használóját vagy vagyonkezelőjét kötelezheti a fenti intézkedések megtételére. A terület tulajdonosa, használója vagy vagyonkezelője a kötelezettség alól mentesül, ha az idegenhonos inváziós faj behurcolása, telepítése neki nem felróható és a tevékenysége során kellő gondossággal járt el.
Ha a kötelezett a kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, a hatóság elvégzi vagy elvégezteti fenti intézkedéseket és a költségek tizenöt napon belüli megtérítésére kötelezi a mulasztót (a továbbiakban: idegenhonos inváziós faj elleni közérdekű védekezés). Az elvégzett tevékenységek költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek.

A módosítás összességében azt jelenti, hogy 2017. január 01-től az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv is jogosult azon cselekmények elvégzésére, amelyek eddig a természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartoztak.